ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆՆԵՐ // 
27.12.2019

Առկա է վերլուծականի միայն անգլերեն տարբերակը։

 

 

27.12.2019

2019թ. հոկ­տեմ­բե­րի 10-ին ՀՀ կա­ռա­վա­րութ­յունն ըն­դու­նեց «Ըն­տա­նի­քում բռնութ­յան դեպ­քե­րի կենտ­րո­նաց­ված հաշ­վառ­ման կար­գը սահ­մա­նե­լու մա­սին» N 1381-Ն ո­րո­շու­մը, ո­րը հիմք է դնում ՀՀ աշ­խա­տան­քի և սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նա­խա­րա­րութ­յան կող­մից ըն­տա­նի­քում բռնութ­յան դեպ­քե­րի վե­րա­բեր­յալ վար­չա­կան տվյալ­նե­րի հա­վա­քագր­ման հա­մա­կար­գին։ Ներդր­վող հա­մա­կար­գը, փաս­տո­րեն, փորձ է ա­նում լու­ծել ըն­տա­նե­կան բռնութ­յան դրսևո­րում­նե­րի և դրանց հաս­ցեագր­մանն ուղղ­ված ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի մա­սին պատ­շաճ, ար­դիա­կան և վս­տա­հե­լի տե­ղե­կատ­վութ­յուն ու­նե­նա­լու խնդի­րը, ինչն էլ արդ­յու­նա­վետ և գի­տե­լի­քի վրա հիմն­ված հան­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան մշակ­ման կար­ևո­րա­գույն նա­խա­պայ­ման է:

Ըն­տա­նե­կան բռնութ­յան մա­սին հա­մա­պար­փակ տե­ղե­կատ­վութ­յան հա­վա­քագ­րու­մը, սա­կայն, են­թադ­րում է մե­ծա­ծա­վալ ջան­քեր՝ գոր­ծու­նեութ­յան տար­բեր ո­լորտ­ներ ներ­կա­յաց­նող մար­մին­նե­րի միջև արդ­յու­նա­վետ հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յուն և կոոր­դի­նա­ցիա, վեր­ջին­նե­րիս կող­մից միաս­նա­կան մո­տե­ցում­նե­րի կի­րա­ռում, վե­րա­պատ­րաստ­ված մաս­նա­գետ­նե­րի, անհ­րա­ժեշտ գոր­ծիք­նե­րի ու մե­խա­նիզմ­նե­րի առ­կա­յութ­յուն: Ուս­տի, հա­մա­կար­գը գոր­ծար­կե­լուց և վար­չա­րա­րա­կան նշա­նա­կա­լի բեռ ստանձ­նե­լուց ա­ռաջ կար­ևոր է հաս­կա­նալ՝ արդ­յոք գտել ենք լա­վա­գույն լու­ծում­նե­րը, արդ­յոք հաշ­վի ենք ա­ռել պո­տեն­ցիալ խո­չըն­դոտ­ներն ու դրանց հաղ­թա­հար­ման տար­բե­րակ­նե­րը, և վեր­ջա­պես՝ արդ­յոք ըն­տա­նե­կան բռնութ­յան բազ­մաո­լոր­տա­յին ար­ձա­գանք­ման հա­մա­կար­գը բա­վա­կա­նին կա­յա­ցած է տե­ղե­կատ­վութ­յան հա­վա­քագր­ման գոր­ծա­ռույթ­նե­րը պատ­շաճ կեր­պով ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար, թե ոչ:

 ավելին >>
07.11.2019

Իսկ ով­քե՞ր են ընտ­րում ու­սուց­չի մաս­նա­գի­տութ­յու­նը Հա­յաս­տա­նում: Որ­քա­նո՞վ է հրա­պու­րիչ այս մաս­նա­գի­տութ­յու­նը լա­վա­գույն շրջա­նա­վարտ­նե­րի հա­մար: Մաս­նա­գի­տութ­յան գրավ­չութ­յան հան­րա­յին ըն­կա­լու­մը են­թադ­րում է մաս­նա­գի­տա­կան հա­մայն­քին միա­նա­լու հա­մար լա­վա­գույն­նե­րի միջև մրցակ­ցութ­յուն, որն իր հեր­թին նպաս­տում է հնա­րա­վո­րինս ո­րակ­յալ մաս­նա­գի­տա­կան արդ­յուն­քի ա­պա­հով­մա­նը:

 ավելին >>
<<  <  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 12 |  >  >>

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

17.10.2019

Տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողով Շիրակի մարզում

2019 հոկտեմբերի 15-ին ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում տեղի ունեցավ «Հայաստանի Հանրապետությունից Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն անկանոն միգրացիայի կանխարգելում՝ պոտենցիալ միգրանտների տեղեկացվածության բարձրացման միջոցով» ծրագրի տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողովների շարքը: Աշխատաժողովի հիմնական նպատակն է մասնակիցներին տեղեկություններ տրամադրել անկանոն միգրացիայի ռիսկերի, հետևանքների, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումների, օտարերկրացիներին տրվող պաշտպանության ձևերի, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալներ՝ Հայաստանից Գերմանիա արտագաղթի և վերադարձի վերաբերյալ: Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվել են նաև ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի և հետընդունման (ռեադմիսիա) գործընթացը, և ներկաներին ներկայացվել է նաև ՀՀ-ում իրականացվող վերադարձողների վերաինտեգրման ծրագրերը:

 ավելին >>
24.09.2019

Տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողով Շիրակի մարզում

2019 սեպտեմբերի 17-ին ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում մեկնարկեց «Հայաստանի Հանրապետությունից Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն անկանոն միգրացիայի կանխարգելում՝ պոտենցիալ միգրանտների տեղեկացվածության բարձրացման միջոցով» ծրագրի տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողովների շարքը: Աշխատաժողովի հիմնական նպատակն է մասնակիցներին տեղեկություններ տրամադրել անկանոն միգրացիայի ռիսկերի, հետևանքների, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումների, օտարերկրացիներին տրվող պաշտպանության ձևերի, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալներ՝ Հայաստանից Գերմանիա արտագաղթի և վերադարձի վերաբերյալ: Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվել են նաև ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի և հետընդունման (ռեադմիսիա) գործընթացը, և ներկաներին ներկայացվել է նաև ՀՀ-ում իրականացվող վերադարձողների վերաինտեգրման ծրագրերը:

Միջոցառմանը մասնակցում էին պետական (տարածքային) կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնյաները, համապատասխան ծառայություններ մատուցող պետական և ոչ պետական կազմակերպությունները, ԶԼՄ և ՔՀԿ ներկայացուցիչները: Աշխատաժողովն իրականացվում է Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի կողմից, ԳԴՀ Արտաքին գործերի դաշնային նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ և ՀՀ ՏԿԵՆ Միգրացիոն ծառայության և «Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ:

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

07.01.2021

Գյուղատնտեսական գործունեությամբ եկամուտների ավելացման և պարենային անվտանգության բարձրացման հնարավորությունները

Գյուղատնտեսական գործունեությամբ եկամուտների ավելացման և պարենային անվտանգության բարձրացման հնարավորությունների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնելու և հասարակությանը հուզող խնդրի քննարկումներին ակտիվորեն ներգրավելու նպատակով, «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» (ՄԶՄԿ) հասարակական կազմակերպությունը ՀՀ երեք մարզերում 2020թ. սեպտեմբերին նախաձեռնեց համահամայնքային քննարկումների շարք: Վերլուծությունը մշակվել է Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի կողմից Միացյալ Թագավորության «Լավ կառավարման հիմնադրամի» և Շվեդիայի կառավարության օժանդակությամբ իրականացվող «Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի շրջանակներում՝ ՀՀ ԱԺ, ՄԱԶԾ, ՕքսԵՋեն և Ժողովրդավարության Վեսթմինսթր հիմնադրամների հետ համագործակցությամբ: