ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆՆԵՐ // 
27.12.2019

Առկա է վերլուծականի միայն անգլերեն տարբերակը։

 

 

27.12.2019

2019թ. հոկ­տեմ­բե­րի 10-ին ՀՀ կա­ռա­վա­րութ­յունն ըն­դու­նեց «Ըն­տա­նի­քում բռնութ­յան դեպ­քե­րի կենտ­րո­նաց­ված հաշ­վառ­ման կար­գը սահ­մա­նե­լու մա­սին» N 1381-Ն ո­րո­շու­մը, ո­րը հիմք է դնում ՀՀ աշ­խա­տան­քի և սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նա­խա­րա­րութ­յան կող­մից ըն­տա­նի­քում բռնութ­յան դեպ­քե­րի վե­րա­բեր­յալ վար­չա­կան տվյալ­նե­րի հա­վա­քագր­ման հա­մա­կար­գին։ Ներդր­վող հա­մա­կար­գը, փաս­տո­րեն, փորձ է ա­նում լու­ծել ըն­տա­նե­կան բռնութ­յան դրսևո­րում­նե­րի և դրանց հաս­ցեագր­մանն ուղղ­ված ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի մա­սին պատ­շաճ, ար­դիա­կան և վս­տա­հե­լի տե­ղե­կատ­վութ­յուն ու­նե­նա­լու խնդի­րը, ինչն էլ արդ­յու­նա­վետ և գի­տե­լի­քի վրա հիմն­ված հան­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան մշակ­ման կար­ևո­րա­գույն նա­խա­պայ­ման է:

Ըն­տա­նե­կան բռնութ­յան մա­սին հա­մա­պար­փակ տե­ղե­կատ­վութ­յան հա­վա­քագ­րու­մը, սա­կայն, են­թադ­րում է մե­ծա­ծա­վալ ջան­քեր՝ գոր­ծու­նեութ­յան տար­բեր ո­լորտ­ներ ներ­կա­յաց­նող մար­մին­նե­րի միջև արդ­յու­նա­վետ հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յուն և կոոր­դի­նա­ցիա, վեր­ջին­նե­րիս կող­մից միաս­նա­կան մո­տե­ցում­նե­րի կի­րա­ռում, վե­րա­պատ­րաստ­ված մաս­նա­գետ­նե­րի, անհ­րա­ժեշտ գոր­ծիք­նե­րի ու մե­խա­նիզմ­նե­րի առ­կա­յութ­յուն: Ուս­տի, հա­մա­կար­գը գոր­ծար­կե­լուց և վար­չա­րա­րա­կան նշա­նա­կա­լի բեռ ստանձ­նե­լուց ա­ռաջ կար­ևոր է հաս­կա­նալ՝ արդ­յոք գտել ենք լա­վա­գույն լու­ծում­նե­րը, արդ­յոք հաշ­վի ենք ա­ռել պո­տեն­ցիալ խո­չըն­դոտ­ներն ու դրանց հաղ­թա­հար­ման տար­բե­րակ­նե­րը, և վեր­ջա­պես՝ արդ­յոք ըն­տա­նե­կան բռնութ­յան բազ­մաո­լոր­տա­յին ար­ձա­գանք­ման հա­մա­կար­գը բա­վա­կա­նին կա­յա­ցած է տե­ղե­կատ­վութ­յան հա­վա­քագր­ման գոր­ծա­ռույթ­նե­րը պատ­շաճ կեր­պով ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար, թե ոչ:

 ավելին >>
07.11.2019

Իսկ ով­քե՞ր են ընտ­րում ու­սուց­չի մաս­նա­գի­տութ­յու­նը Հա­յաս­տա­նում: Որ­քա­նո՞վ է հրա­պու­րիչ այս մաս­նա­գի­տութ­յու­նը լա­վա­գույն շրջա­նա­վարտ­նե­րի հա­մար: Մաս­նա­գի­տութ­յան գրավ­չութ­յան հան­րա­յին ըն­կա­լու­մը են­թադ­րում է մաս­նա­գի­տա­կան հա­մայն­քին միա­նա­լու հա­մար լա­վա­գույն­նե­րի միջև մրցակ­ցութ­յուն, որն իր հեր­թին նպաս­տում է հնա­րա­վո­րինս ո­րակ­յալ մաս­նա­գի­տա­կան արդ­յուն­քի ա­պա­հով­մա­նը:

 ավելին >>
<<  <  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 13 |  >  >>

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

15.03.2021

ՀՀ Ազգային ժողովին (ՀՀ ԱԺ) միջազգային զարգացման աջակցության, համակարգման և ՀՀ ԱԺ հետ միջազգային զարգացման գործընկերների համագործակցության քարտեզագրման փորձագետի ծառայություններ մատուցելու հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

ՄԶՄԿ-ն Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է հետաքրքրված ֆիզիկական անձանց կամ անհատ ձեռներեցներին՝ ներկայացնելու հետաքրքրության հայտ` ՀՀ ԱԺ կողմից միջազգային զարգացման գործընկերների հետ համագործակցությունը քարտեզագրելու, համագործակցության նոր հնարավորություններ բացահայտելու և այդ համագործակցությունը արդյունավետորեն համակարգելու, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում արտաքին օժանդակության օգտագործման ընդհանուր ռազմավարության համար անհրաժեշտ հիմնական տվյալներ հայթայթելու և համապարփակ զեկույց ներկայացնելու նպատակով։։

 ավելին >>
15.03.2021

Քաղաքական հաղորդակցության գործիքների արդյունավետության գնահատման փորձագետի ծառայություններ մատուցելու հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

ՄԶՄԿ-ն «Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի շրջանակներում նախատեսում է իրականացնել ՄԶՄԿ կողմից ներդրված և կիրառվող քաղաքական հաղորդակցության գործիքների արդյունավետության գնահատում, որի համար նախատեսում է ներգրավել կարճաժամկետ փորձագիտական օժանդակություն։

 ավելին >>
09.03.2021

«Կանաչ Գործարք» աշխատանքային խմբի առաջին տեսակոնֆերանս

2021թ. մարտի 3-ին տեղի ունեցավ «Լիսաբոն-Վլադիվոստոկ» նախաձեռնության շրջանակներում ստեղծված «Կանաչ Գործարք» աշխատանքային խմբի առաջին տեսակոնֆերանսը: Յոթ երկրների` Ավստրիա, Հայաստան, Գերմանիա, Իտալիա, Ղազախստան, Ռուսաստան և Ֆարանսիա, շրջակա միջավայրի և բիզնես ոլորտի ավելի քան 20 փորձագետներ, ինչպես նաև «Լիսաբոն-Վլադիվոստոկ» նախաձեռնությանը սատարող խոշոր բիզնես ասոցիացիաների ներկայացուցիչները քննարկեցին ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի կայուն զարգացման գործողությունների ներդաշնակեցմանն ուղղված ընդհանուր մոտեցումները, այդ թվում նաև մինչև 2050թ. ջերմոցային գազերի արտանետումների կտրուկ նվազման ուղղությամբ գործողությունները: «Լիսաբոն-Վլադիվոստոկ» նախաձեռնության խորհրդի նախագահ Ուլֆ Շնայդերը ընդգծեց. «Կանաչ գործարքը ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև երկխոսություն սկսելու դռներ է բացում»: Տեսակոնֆերանսին մասնակցում էր ՄԶՄԿ-ի փորձագետ, կենսաֆիզիկոս, ուրբան միջավայրի, կայունության և կլիմայի փոփոխության մասնագետ Ոսկեհատ Իսախանյանը:

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

25.03.2021

Հայաստանի Հանրապետությունում գույքի և եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման հնարավորություններն ու խնդիրները

Հայաստանի Հանրապետությունում գույքի և եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման հնարավորությունների ու խնդիրների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնելու և հասարակությանը հուզող խնդրի քննարկումներին ակտիվորեն ներգրավելու նպատակով, «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» (ՄԶՄԿ) հասարակական կազմակերպությունը, Միացյալ Թագավորության «Լավ կառավարման հիմնադրամի» և Շվեդիայի կառավարության օժանդակությամբ իրականացվող «Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի շրջանակներում՝ ՀՀ ԱԺ, ՄԱԶԾ, ՕքսԵՋեն և Ժողովրդավարության Վեսթմինսթր հիմնադրամների հետ համագործակցությամբ, ՀՀ երեք մարզերի համայնքներում 2021թ. փետրվար-մարտ ամիսներին նախաձեռնեց համահամայնքային քննարկումների շարք: