Քաղաքական և իրավական խորհրդատվության հայ-եվրոպական կենտրոն

2009-2011

ՄԶՄԿ-ն օժանդակում է ԵՄ և Հայաստանի միջև եվրոպական հարևանության քաղաքականության (ԵՀՔ) և գործընկերության գործողությունների ծրագրի իրականացման մեջ ներգրավված հայաստանյան ինստիտուտների կարողությունների զարգացմանը:

1999թ. ի վեր Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հիմք հանդիսացող Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրի (ԳՀՀ) հայեցակարգային դրույթները վերջին տարիներին իրենց զարգացում են ստանում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության (ԵՀՔ) և Արևելյան գործընկերության (ԱԳ) ծրագրի շրջանակներում:

ԵՀՔ գործողությունների ծրագիրն իրագործելու նպատակով ՀՀ իշխանությունները հաստատել են 2009-2011թթ. իրականացվելիք միջոցառումների ցանկը: Հայաստանը մտադրվել է լիարժեքորեն իրացնել Արևելյան գործընկերության շրջանակներում առկա հնարավորությունները՝ բանակցություններ սկսելով ազատ առևտրի և վիզային ռեժիմի դյուրացման մասին ընդգրկուն և ամբողջական համաձայնագրեր կնքելու ուղղությամբ, որոնց առկայության պարագայում ուղի կհարթվի ԵՄ հետ առավել խորացված հարաբերությունների շուրջ համաձայնագրի կնքման համար:

2009թ. ապրիլին ձևավորված կոնսորցիումի շրջանակներում, ՄԶՄԿ-ն գործընկեր կազմակերպությունների (Ալթաիր Ասեսորզ (Իսպանիա)՝ կոնսորցիումի ղեկավար, Արևելք Արևմուտք Քընսալթինգ (EWC), Եվրոպական խորհրդատուների կազմակերպություն (ECO) և Եվրոպական սոցիալական, իրավական և տնտեսական ծրագրեր (ESTEP, Լիտվա) հետ համագործակցությամբ իրականացնում է «Քաղաքական և իրավական խորհրդատվության հայ-եվրոպական կենտրոն. փուլ 5-րդ» երկամյա ծրագիրը (AEPLAC V), որի հիմնական նպատակն է աջակցել ՀՀ հանրային կառավարման համակարգին՝ զարգացնելու ԳՀՀ և ԵՀՔ գործողությունների ծրագիրն իրագործելու տևական կարողություններ՝ համագործակցելով ԵՄ խորհրդատվական խմբի հետ և առաջնորդվելով Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ուղեցույցներով:

AEPLAC V ծրագրի խնդիրներն են՝

  • աջակցել Հայաստանին՝ զարգացնելու ԳՀՀ և ԵՀՔ ԳԾ իրականացման միջոցով ԵՄ հետ ինտեգրումը խթանելու ուղղությամբ հանրային կառավարման մարմինների կարողությունները
  • օժանդակել ԵՄ խորհրդատվական խմբին ԵՀՔ ԳԾ իրականացման ուղղությամբ ՀՀ պետական մարմիններին խորհրդատվության տրամադրման գործընթացում
  • լուսաբանել և բարձրացնել հայ հասարակության տեղեկացվածությունը ԵՄ մասին:

Ենթադրվում է, որ ծրագրի ավարտին զգալիորեն կաճեն ՀՀ կառավարման մարմինների կարողությունները ԵՀՔ ԳԾ իրականացման ուղղությամբ: Մենք լիահույս ենք, որ կբարելավվեն ԵՀՔ իրականացման գործընթացի կառավարման կարողությունները և պատասխանատու մարմինները կհամալրվեն համապատասխան վերապատրաստում անցած քաղաքացիական ծառայողներով, կօժտվեն առաջնայնությունները բացահայտելու, պլանավորման և մոնիտորինգ, իրավական դաշտի վերլուծություն իրականացնելու կարողություններով և գործիքակազմով: Ծրագիրը փորձում է համատեղել ԵՀՔ ԳԾ իրականացման գործընթացում ընդգրկված պետական կառույցների և ԵՄ արժեքների տարածմանը օժանդակող շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների կամ անհատների (գործարարներ, գիտնականներ, լրագրողներ, ուսանողներ, համալսարաններ, դպրոցներ, պետական կառավարման մարմիններ, ՀԿ-ներ, առևտրի պալատ, հետազոտական և տեղեկատվական կենտրոններ և այլն) ջանքերը: Ի վերջո, գործընկերներն ակնկալում են, որ էականորեն կաճի ԵՄ մասին տեղեկացվածությունը ողջ հանրության և մասնավորապես՝ գործարար համայնքի և որոշումներ կայացնողների շրջանում:

AEPLAC V-ն գործունեությունն իրականացնում է երեք հիմնական ուղղություններով:

Առաջին. աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին՝ զարգացնելու հանրային կառավարման այն մարմինների կարողությունները, որոնք լիազորված են զբաղվելու ԵՄ հետ ինտեգրման հարցերով: Այս գործողությունը մշակվել և իրականացվում է ԵՄ խորհրդատվական խմբի հետ սերտ համագործակցությամբ: Նախապատրաստական փուլի ընթացքում կատարված մանրակրկիտ գնահատման, ինչպես նաև հիմնվելով ԵՄ և այլ դոնոր կազմակերպությունների կողմից նախկինում կատարված ուսումնասիրությունների վրա, Կոնսորցիումի գործընկերներն առաջարկներ են ներկայացրել հանրային կառավարման առանձին մարմինների վերակազմակերպման ու հզորացման ուղղությամբ, մշակվել է վերապատրաստման ծրագիր հանրային կառավարման առանձին մարմինների համար՝ ուղղված ԵՄ հետ ինտեգրման ուղղությամբ տևական կարողությունների զարգացմանը: Գործընկերները հայաստանյան իշխանությունների, Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության և ԵՄ Խորհրդատվական խմբի հետ սերտ համագործակցությամբ առաջարկել են ստեղծել ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին կից կամ ՀՀ վարչապետին անմիջականորեն հաշվետու միավոր, որը կզարգացնի բարեփոխումներ մշակելու և իրականացնելու ՀՀ կառավարության ռազմավարական ունակությունները:

Գործընկերները կազմակերպում են նաև վերապատրաստման ծրագրերում նախանշված դասընթացներն ու ուսուցողական այցելությունները, որոնց ընթացքում մասնակիցներին ներկայացվում են ԵՄ կամ ԵՀՔ շրջանակներում ընդգրկված այլ երկրների փորձը և միջոցներ են ձեռնարկում ԵՄ ֆինանսական օժանդակությամբ իրականացվող այլ ծրագրերի ջանքերն ու գործիքների (TAIEX, SIGMA) հնարավորությունները միավորելու ուղղությամբ: Գործընկերները նպաստում են նաև հայաստանյան այն կազմակերպությունների ջանքերի միավորմանը, որոնք տարբեր ոլորտներում գործունեություն են ծավալում ԵՄ պետություններում:

Երկրորդ. AEPLAC V-ը իրականացնում է ԵՄ լուսաբանում Երևանում և մարզերում: Կոնսորցիումի գործընկերները մշակել են աշխատանքային ծրագիր՝ ուղղված Հայաստանում ԵՄ մասին տեղեկացվածության բարձրացմանը: Գործընկերների կողմից տրամադրվել են ԵՄ անդամ, անդամության թեկնածու և ԵՀՔ երկրների հաջողված փորձն ու այդ երկրներում իրականացված գործընթացից քաղված դասերը:

Երրորդ. AEPLAC V-ի միջոցով գործընկերնեը, Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության հանձնարարությամբ, մասնագիտական աջակցություն են ցուցաբերում ԵՄ Խորհրդատվական խմբին՝ նրանց կարիքներին համապատասխան:

 

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11.04.2017

17.02.2017

Զանգվածային լրատվության առցանց միջոցներում սեռի ընտրության թեմայի մշտադիտարկում

Սույն համառոտագրի նպատակն է եղել վերլուծել մշտադիտարկված էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերը, որոնք լուսաբանել են պտղի սեռի խտրական ընտրության թեման, և ընդհանուր առմամբ կանանց և աղջիկների արժևորմանը վերաբերող հոդվածները: Մանրակրկիտ ուսումնասիրվել է էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերի բովանդակությունը՝ կանանց կամ տղամարդկանց վերաբերյալ ոչ ճշմարտացի, խեղաթյուրված կամ կանխակալ պնդումները կամ հաղորդումները բացահայտելու համար: Կատարվել է այս բոլոր հարցերի առանձին-առանձին վերլուծություն, չափագրում, ինչպես նաև առանձնացում, ինչը թույլ է տվել վերլուծել լրատվամիջոցի կողմից դիտավորությամբ կամ առանց դիտավորության կարծրատիպային լուսաբանման մակարդակը, որը հանգեցրել է հասարակության մեջ շրջանառվող կանխակալ մտքերի ազատ ներթափանցմանը ներս՝ վերահաստատելով առկա իրավիճակը:

 ավելին >>
24.08.2016

Իրական պատմություններ

Պատմությունները մշակվել են «Տեղական մասնակցության և ոչ խտրականության» փորձի և գիտելիքի փոխանակման ցանցի (Փոխցանց) անդամների մասնակցությամբ 2015-2016թթ. ընթացքում իրականացված աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում:

 

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

07.05.2019

Համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրները ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքներում

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Կառուցողական երկխոսություն» ծրագրի և դրա «Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության» ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» (ՄԶՄԿ) հասարակական կազմակերպության կողմից ՀՀ Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերի քաղաքային համայնքներում 2019թ. ապրիլ ամսին իրականացված համահամայնքային քննարկումների շարք՝ համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրների և այլընտրանքների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնելու և հասարակությանը հուզող խնդրի քննարկումներին ակտիվորեն ներգրավելու նպատակով իրականացված վերլուծությունը: